Dịch vụ
Nghiên cứu định tính NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Phỏng vấn chiều sâu (Indepth Interviews)

VMI cung cấp phương thức nghiên cứu phỏng vấn chiều sâu với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ nghiên cứu.
  • Phỏng vấn không cấu trúc
  • Phỏng vấn bán cấu trúc
  • Phỏng vấn có cấu trúc

Thảo luận nhóm chuyên đề (Focus Group Discussions)

Là phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá nhanh một nhóm khách hàng mục tiêu thông qua việc thảo luận về các vấn đề và về sự quan tâm của họ trên danh sách các chủ đề được đưa ra từ phía nhà nghiên cứu.

Thảo luận chuyên đề thường được sử dụng để đánh giá các nhu cầu, các biện pháp can thiệp, thử nghiệm các ý tưởng hoặc giải pháp mới, cải thiện các vấn đề hiện tại và thu thập các thông tin về chủ đề nào đó...


Phương pháp quan sát nhân chủng học (Ethno & IHV)

Phương pháp quan sát nhân chủng học cung cấp các thông tin về khái niệm, thái độ, giá trị và hành vi tự thuật của đối tượng, ngoài ra còn cung cấp thng6 tin về hành vi thực cho phép hiểu rõ hơn thành vi muốn nghiên cứu.


Nghiên cứu chuyên về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe:

Thế mạnh của VMI nằm ở những kinh nghiệm lâu năm trong  ngành nghiên cứu chuyên về y tế và sức khỏe. Trong đó, phương pháp phỏng vấn chiều sâu (IDI) được xác định là một trong những phương thức hiệu quả nhất mang lại lượng thông tin khổng lồ và có chiều sâu mà không một phương thức nghiên cứu nào khác có thể thay thế.

Dựa vào đó, VMI đã thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực này, với các nghiên cứu chuyên sâu tới cả những thành phần trong hệ thống quyết định thu mua sản phẩm, từ những khách hàng trực tiếp (người tiêu dùng trực tiếp) cho đến những khách hàng gián tiếp (các chuyên gia trong lĩnh vực, người có tiếng nói ảnh hưởng lên quyết định).

VMI cũng đã và đang từng bước xây dựng  hệ thống ngân hàng dữ liệu các cá nhân có chuyên sâu trong lĩnh vực y tế và sức khỏe  . Hệ thống ngân hàng dữ liệu này giúp VMI và cả những khách hàng của VMI trong việc tiếp cận và xác định rõ được những đối tượng cần điều tra trong quá trình nghiên cứu.

Bên cạnh đó, VMI còn nỗ lực đầu tư chuyên sâu vào hệ thống các nhà thuốc, đại lý thuốc bán lẻ trên toàn quốc, nhằm thu thập một lượng thông tin lớn về các hệ thống nhà thuốc

Sơ đồ hệ thống ngân hàng dữ liệu cá nhân của VMI:

Ngân Hàng dữ liệu VMIS