Dịch vụ
Tư vấn nghiên cứu thị trường • Huấn luyện thực hiện dự án nghiên cứu thị trường.

• Huấn luyện các phương pháp xử lý, phân tích và thống kê thông tin nghiên cứu thị trường.

• Huấn luyện cách đọc và lập luận đúng những giá trị có được từ nghiên cứu thị trường.

• Tư vấn tiếp thị sau nghiên cứu thị trường.

( Vmis )